OCEŇOVANIE A HODNOTENIE PODNIKOVSTANOVENIE HODNOTY MAJETKU

 podnik ako celok - časť podniku - zložka majetku

Hmotný a nehmotný majetok, Goodwill, nedokončené projekty, pohľadávky  ... a pod.ÚČEL ZNALECKÉHO POSUDZOVANIA


1)  KÚPA alebo PREDAJ podniku alebo jeho časti.

2)  REŠTRUKTURALIZÁCIA alebo LIKVIDÁCIA podniku.

3)  ÚVERY alebo získanie iných externých zdrojov financovania.

4)  NADOBUDNUTIE majetkovej účasti darom, dedením alebo iným prevodom.

5)  NEPEŇAŽNÝ VKLAD časti alebo zložky podniku do základného imania.

6)  Stanovenie hodnoty AKCIE a OBCHODNÉHO PODIELU.

7)  TRANSFORMÁCIA podniku na inú právnu formu.

8)  Stanovenie výšky ŠKODY a UŠLÉHO ZISKU.

9)  FÚZIA dvoch alebo viacerých podnikov.

8)   Posúdenie GOOGWILL podniku.


Hodnotenie investičných projektov, finančných plánov, finančno-ekonomické analýzy, posúdenie finančnej situácie spoločnosti  .... a pod.


Stanovenie podnikateľskej, majetkovej alebo likvidačnej hodnoty podniku môže vypracovať
VÝLUČNE ZNALEC   PRÁVNICKÁ OSOBA
( znalecký ústav alebo znalecká organizácia )

Znalecký odbor :  EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV
Číslo odboru :  510000

Znalecké odvetvie : OCEŇOVANIE A HODNOTENIE PODNIKOV
Číslo odvetvia : 510101

 
INDIVIDUÁLNE odbory a odvetvia :
 
Znalecký odbor :  EKONÓMIA A MENEŽMENT
Číslo odboru :  090000
 

Znalecké odvetvie : ÚČTOVNÍCTVO A DAŇOVNÍCTVO

Číslo odvetvia :  090100
 
Znalecké odvetvie :  KONTROLING
Číslo odvetvia :  090300