ČINNOSŤ  A  ŠPECIALIZÁCIA  ORGANIZÁCIE

 

 

 

Znalecká organizácia PBT je štátom poverená organizácia na výkon znaleckej činnosti.

 

Znaleckú činnosť je oprávnená vykonávať vo všetkých hlavných technických znaleckých odboroch.

 

Na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky je vedená pod evidenčným číslom 900 251.

 

 

ZNALECKÉ ODBORY ORGANIZÁCIE :

 

ZNALECKÉ A PRÁVNE ÚKONY :

- Stavebníctvo

 

Znalecké posudky  -

- Cestná doprava

 

Odborné vyjadrenia  -

- Strojárstvo

 

Predaj - Kúpa - Prevod majetku  -

- Elektrotechnika

 

Stanovenie výšky škody  -

- Oceňovanie a hodnotenie podnikov

 

Záložné právo  a Exekúcie  -

- Ekonomika a riadenie podnikov

 

Konkurz a reštrukturalizácia  -

 

ÚZEMNÁ PôSOBNOSŤ ORGANIZÁCIE :     Celé Slovensko

Znalecká organizácia PBT má vybudovanú  celoslovenskú sieť znalcov  príslušných odborov,

ktorá je centrálne organizovaná tak, aby sa  minimalizovali náklady na dopravu a činnosť znalcov.


 


Znalecká organizácia
 PBT svojím klientom  GARANTUJE :

 

>   DODRŽANIE dohodnutého termínu vypracovania znaleckého úkonu.

>   DODRŽANIE dohodnutej ceny za vypracovania znaleckého úkonu.

>   CentrálnA a prehľadná komunikáciA od objednania posudku až po jeho odovzdanie.

>   Jednotná forma vypracovania úkonov so zohľadnením kritérií zadávateľa.

 ( zohľadnenie skutočností dôležitých pre zadátavateľa s jednotnou formou vypracovania posudkov  )

>   KVALITA znaleckých úkonov.
 ( odbornosť garantovaná tímom znalcov s dlhodobou skúsenosťou v znaleckej činnosti )

>   ZODPOVEDNOSŤ za vypracovaný znalecký úkon.
 ( v prípade vznesenia námietok,  ZO PBT vypracovaný znalecký úkon vysvetlí a doplní, 
  
poprípade na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie druhého znaleckého úkonu ).

 

 


ORGANIZÁCIA A VÝKON ČINNOSTI  ZO PBT
:
 

1.  CENTRÁLNY KONTAKT

Jednoduchá a prehľadná komunikácia pri objednávaní a zadávaní znaleckých úkonov.
Centrálny príjem a vybavovanie objednávok na jednom kontaktnom mieste. 

2.  VÝBER ZNALECKÉHO ODBORU A ODVETVIA 

Organizácia garantuje a zodpovedá
za správny výber a príslušnosť znaleckého odboru
k posudzovanému objektu.

3.  SYNTÉZA ODBOROV

Vypracovanie posudku dvomi a viacerými znalcami
z rôznych odborov v jednom posudku.
Objektivizácia znaleckého úkonu.

4.  PROFESIONALITA

Znalecká činnosť je hlavnou činnosťou organizácie
a je vykonávaná znalcami
s dlhoročnými skúsenosťami a s profesionálnym a zodpovedným prístupom k znaleckej činnosti.

5.  ODBORNOSŤ

ZO PBT spolupracuje na projektoch oceňovania významných podnikov a inštitúcií.  

Znalci ZO PBT  profesne pôsobia alebo spolupracujú s technickými univerzitami
(Žilinská univerzita, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a pod.).
 

 

V súčasnej dobe je častým prejavom činnosti právnych zástupcov spochybňovanie akýchkoľvek
 dôkazov a dokumentov. Tejto snahe neunikli ani znalecké posudky.
Okrem častých námietok vznesených voči znaleckým posudkom z dôvodu predpojatosti znalca je
často namietané aj nesprávne zaradenie znaleckého odboru k posudzovanému predmetu.

 
Využitím služieb ZO PBT je možnosť vznesenia námietky voči znaleckému úkonu výrazne obmedzená.


Znalecká organizácia PBT vystupuje, v právnom prostredí SR, ako 
ZNALEC – PRÁVNICKÁ OSOBA
.

Znaleckú a odbornú činnosť ZO PBT  nevykonáva jeden znalec, ale tím nezávislých kmeňových
alebo spolupracujúcich znalcov a odborných konzultantov, čím je zabezpečená
maximálna objektivita znaleckého skúmania.

A)  Organizácia PBT určí príslušný znalecký odbor poprípade viac odborov.

ZO PBT, v zmysle platných metodických a právnych predpisov určí znalecké odbory tak,
aby bol výsledný znalecký úkon z hľadiska odbornej príslušnosti nespochybniteľný.
Znalecký posudok vypracovaný viacerými znalcami z viacerých odborov môže vypracovať
výlučne  znalec – právnická osoba  ( t.j. znalecký ústav alebo znalecká organizácia ).

B)   V prípade vznesenia námietky z dôvodu predpojatosti znalca, ZO PBT zabezpečí
na vlastné náklady vypracovanie ďaľšieho znaleckého úkonu iným znalcom príslušného odboru.

C)  Oceňovanie a hodnotenie podnikov ako celku.

Stanovenie  podnikateľskej,  majetkovej  alebo likvidačnej hodnoty podniku môže vypracovať
výlučne   znalec – právnická osoba  ( t.j. znalecký ústav alebo znalecká organizácia ).
 

KANCELÁRIA :  DOM ODBOROV,  Nám. Ľ.Štúra 1,  011 87 ŽILINA
CENTRÁLNY KONTAKT  :   0911 501 460              E-mail :   info@sudnyznalec.sk
 

ŽILINA
0911 501 460

ZVOLEN
0911 501 460

POPRAD
0911 501 470

NITRA
0905 719 282

TRENČIN
0905 719 282

BRATISLAVA
0911 501 460

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY “VOP“

Webová prezentácia Znaleckej organizácie PBT je mometálne v rekonštrukcii a pracuje v základnom režime.
Plnú verziu naších stránok s rozsiahlym obsahom spustíme už čoskoro.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu s Vami.
PBT 2013

SEO Rozcestník